Hopp til innhold Hopp til navigering
 

WD-40

5 l Canister
nkr 613,16

nkr 122,63 per Liter

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
Tilgjengelig

14486403, 49500/44000

Safety Advice GHS

GHS02: GHS07: GHS08:

Signal word:
Danger

Safety Advice:
P101: Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210: Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P261: Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P301: VED SVELGING:
P310: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P331: IKKE framkall brekning.
P271: Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P312: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag.
P405: Oppbevares innelåst.
P501: Innhold/beholder leveres til ...


Gebrauchsnummern 14486403
49500/44000
Field of operation Bil
EAN/GTIN 5032227495006

Top Seller