Hopp til innhold Hopp til navigering
SYNP XTR XL3 C3 5W30

VALVOLINE
SYNP XTR XL3 C3 5W30

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
Tilgjengelig

4 l Kan   nkr 79,02 per Liter
nkr 316,09
Leverandør ordrenr.:2075012490
5 l Kan   nkr 77,79 per Liter
nkr 388,97
Leverandør ordrenr.:2075012108
20 l Canister   nkr 71,02 per Liter
nkr 1 420,44
Leverandør ordrenr.:2075012092

SYNP XTR XL3 C3 5W30

15842603, 872373, 872376, 872375, 15842605, 15842626

Safety Advice GHS

Risk Phrases:
H315: Irriterer huden.
H318: Gir alvorlig øyeskade.
H319: Gir alvorlig øyeirritasjon.
H361: Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen eller gi fosterskader .
H400: Meget giftig for liv i vann.
H410: Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H411: Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.


Safety Advice:
P101: Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.
P103: Les etiketten før bruk.
P273: Unngå utslipp til miljøet.
P501: Innhold/beholder leveres til ...


Gebrauchsnummern 15842603
15842605
15842626
872373
872375
872376
Field of operation Bil
Viscosity 5W-30
Series SYNP XTR XL3 C3
EAN/GTIN 8710941021874
8710941021867
8710941021843

Top Seller