Hopp til innhold Hopp til navigering
SYNP XTR XL3 C3 5W30

VALVOLINE
SYNP XTR XL3 C3 5W30

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
Tilgjengelig

SYNP XTR XL3 C3 5W30

15842603, 872373, 872376, 872375, 872372, 15842650, 15842605, 15842626

Safety Advice GHS

Risk Phrases:
H315: Irriterer huden.
H318: Gir alvorlig øyeskade.
H319: Gir alvorlig øyeirritasjon.
H361: Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen eller gi fosterskader .
H400: Meget giftig for liv i vann.
H410: Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H411: Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.


Safety Advice:
P101: Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.
P103: Les etiketten før bruk.
P273: Unngå utslipp til miljøet.
P501: Innhold/beholder leveres til ...


Gebrauchsnummern 15842603
15842605
15842626
15842650
872372
872373
872375
872376
Field of operation Bil
Viscosity 5W-30
Series SYNP XTR XL3 C3
EAN/GTIN 8710941021874
8710941021867
8710941021843
8710941021836

Top Seller