Hopp til innhold Hopp til navigering
KUEHL-SYST-STOP

VALVOLINE
KUEHL-SYST-STOP

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
Tilgjengelig

KUEHL-SYST-STOP

15842592, 882662

Safety Advice GHS

GHS08:

Risk Phrases:
H226: Brannfarlig væske og damp.
H302: Farlig ved svelging.
H311: Giftig ved hudkontakt.
H314: Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H331: Giftig ved innånding.
H373: Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering .


Safety Advice:
P101: Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.
P260: Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P314: Søk legehjelp ved ubehag.
P501: Innhold/beholder leveres til ...


Gebrauchsnummern 15842592
882662
Field of operation Bil
Series KUEHL-SYST-STOP
EAN/GTIN 8710941026251

Top Seller