Hopp til innhold Hopp til navigering
Heavy Duty Axle Oil 75W-90 LS

VALVOLINE
Heavy Duty Axle Oil 75W-90 LS

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
Tilgjengelig

Heavy Duty Axle Oil 75W-90 LS

15287035, 867058

Safety Advice GHS

GHS07:

Risk Phrases:
H302: Farlig ved svelging.
H304: Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H311: Giftig ved hudkontakt.
H314: Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H317: Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H318: Gir alvorlig øyeskade.
H330: Dødelig ved innånding.
H335: Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H373: Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering .
H400: Meget giftig for liv i vann.
H410: Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.


Safety Advice:
P101: Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.
P103: Les etiketten før bruk.
P273: Unngå utslipp til miljøet.
P501: Innhold/beholder leveres til ...


Gebrauchsnummern 15287035
867058
Viscosity 75W-90
EAN/GTIN 8710941020068

Top Seller