Hopp til innhold Hopp til navigering
Gear Oil 75W-80

VALVOLINE
Gear Oil 75W-80

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
Tilgjengelig

1 l Kan   nkr 95,77 per Liter
Minste ordreantall:
nkr 95,77
Leverandør ordrenr.:2075013453
1 l Kan   nkr 111,15 per Liter
nkr 111,15
Leverandør ordrenr.:2075013453

Gear Oil 75W-80

15287076, 866895

Safety Advice GHS

Risk Phrases:
H302: Farlig ved svelging.
H304: Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H314: Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H317: Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H318: Gir alvorlig øyeskade.
H335: Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H373: Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering .
H410: Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H411: Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H412: Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.Gebrauchsnummern 15287076
866895
Viscosity 75W-80
EAN/GTIN 8710941019987

Top Seller