Hopp til innhold Hopp til navigering
Gear Oil 75W-80

VALVOLINE
Gear Oil 75W-80

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
Tilgjengelig

Gear Oil 75W-80

15287077, 15287076, 866896, 866895

Safety Advice GHS

Risk Phrases:
H302: Farlig ved svelging.
H304: Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H314: Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H317: Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H318: Gir alvorlig øyeskade.
H335: Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H373: Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering .
H410: Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H411: Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H412: Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.Gebrauchsnummern 15287076
15287077
866895
866896
Viscosity 75W-80
EAN/GTIN 8710941019994
8710941019987

Top Seller