Hopp til innhold Hopp til navigering
DIES-SYST-REIN

VALVOLINE
DIES-SYST-REIN

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
Tilgjengelig

DIES-SYST-REIN

882668, 15842639

Safety Advice GHS

GHS07: GHS08: GHS09:

Risk Phrases:
H226: Brannfarlig væske og damp.
H302: Farlig ved svelging.
H304: Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H311: Giftig ved hudkontakt.
H312: Farlig ved hudkontakt.
H314: Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H315: Irriterer huden.
H319: Gir alvorlig øyeirritasjon.
H331: Giftig ved innånding.
H332: Farlig ved innånding.
H335: Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H373: Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering .
H400: Meget giftig for liv i vann.
H410: Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H411: Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.


Safety Advice:
P101: Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.
P273: Unngå utslipp til miljøet.
P280: This phrase is currently not available
P301: VED SVELGING:
P302: VED HUDKONTAKT:
P305: VED KONTAKT MED ØYNENE
P310: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P313: Søk legehjelp.
P331: IKKE framkall brekning.
P338: Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P351: Skyll forsiktig med vann i flere minutter.
P501: Innhold/beholder leveres til ...


Gebrauchsnummern 15842639
882668
Field of operation Bil
Series DIES-SYST-REIN
EAN/GTIN 8710941026312

Top Seller