Hopp til innhold Hopp til navigering
Valvoline CVT

VALVOLINE
Valvoline CVT

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
Tilgjengelig

Valvoline CVT

15287047, 866907, 15287073, 868206

Safety Advice GHS

GHS07:

Risk Phrases:
H304: Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H317: Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H411: Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H412: Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.


Safety Advice:
P101: Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.
P261: Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P280: This phrase is currently not available
P362: Tilsølte klær må fjernes og vaskes før de brukes på nytt.
P364: And wash it before reuse.
P501: Innhold/beholder leveres til ...


Gebrauchsnummern 15287047
15287073
866907
868206
EAN/GTIN 8710941020396
8710941019635

Top Seller