Hopp til innhold Hopp til navigering
Kühlerfrostschutz VA-012 Plus
 

VAICO
Kühlerfrostschutz VA-012 Plus

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
Tilgjengelig
Passer dette produktet til bilen din? Vennligst ta i betraktning produsentens godkjenninger og spesifikasjoner for din bil, listet opp i kjøretøyets manual. Vennligst sammenlign disse med produktdetaljene før kjøp.

Kühlerfrostschutz VA-012 Plus

10129620, V60-0070

Safety Advice GHS

GHS07: GHS08:

Signal word:
Warning

Risk Phrases:
H302: Farlig ved svelging.
H361: Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen eller gi fosterskader .
H373: Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering .


Safety Advice:
P501: Innhold/beholder leveres til ...
P405: Oppbevares innelåst.
P301+P310: VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P280: This phrase is currently not available
P260: Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.
P101: Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.


Gebrauchsnummern 10129620
V60-0070
Release MAN 324 NF
EAN/GTIN 4046001334191

Top Seller