Hopp til innhold Hopp til navigering
XTREME Protect Shine Hybrid NPT
 

SONAX
XTREME Protect Shine Hybrid NPT

210 mL
nkr 259,07

nkr 1 233,67 per Liter

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
Tilgjengelig

XTREME Protect Shine Hybrid NPT

02221000, 15381346

Safety Advice GHS

Signal word:
Warning

Risk Phrases:
H226: Brannfarlig væske og damp.
H229: Trykkbeholder: Kan sprekke hvis den varmes opp.
H281: Inneholder nedkjølt gass; kan forårsake alvorlige forfrysninger.
H304: Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.


Safety Advice:
P210: Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P251: Beholder under trykk: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
P260f: Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P410+P412: Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F.
P501a: Innhold/beholder leveres til ...
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.


Gebrauchsnummern 02221000
15381346
Series XTREME
EAN/GTIN 4064700222106

Top Seller