Hopp til innhold Hopp til navigering
XTREME Protect Shine Hybrid NPT
 

SONAX
XTREME Protect Shine Hybrid NPT

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
Tilgjengelig

XTREME Protect Shine Hybrid NPT

02221000, 15381346

Safety Advice GHS

Signal word:
Warning

Risk Phrases:
H226: Brannfarlig væske og damp.
H229: Trykkbeholder: Kan sprekke hvis den varmes opp.
H281: Inneholder nedkjølt gass; kan forårsake alvorlige forfrysninger.
H304: Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.


Safety Advice:
P210: Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P251: Beholder under trykk: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
P260f: Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P410+P412: Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F.
P501a: Innhold/beholder leveres til ...
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.


Gebrauchsnummern 02221000
15381346
Series XTREME
EAN/GTIN 4064700222106

Top Seller