Hopp til innhold Hopp til navigering
XTREME Polster- und AlcantaraReiniger

SONAX
XTREME Polster- und AlcantaraReiniger

400 mL Spray kan
nkr 205,11

nkr 512,78 per Liter

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
Tilgjengelig

XTREME Polster- und AlcantaraReiniger

02061410, 15381227, 15381226, 02063000

Safety Advice GHS

GHS02:

Signal word:
Danger

Risk Phrases:
H222: Ekstremt brannfarlig aerosol.
H229: Trykkbeholder: Kan sprekke hvis den varmes opp.


Safety Advice:
P210: Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P251: Beholder under trykk: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
P211: Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
P271: Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P410+P412: Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F.
P501a: Innhold/beholder leveres til ...
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.


Gebrauchsnummern 02061410
02063000
15381226
15381227
Series XTREME
EAN/GTIN 4064700206304
4064700206144

Top Seller