Hopp til innhold Hopp til navigering
XTREME FelgenReiniger PLUS
 

SONAX
XTREME FelgenReiniger PLUS

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
Tilgjengelig

XTREME FelgenReiniger PLUS

15381334, 02303410

Safety Advice GHS

GHS07:

Signal word:
Warning

Risk Phrases:
H302: Farlig ved svelging.
H317: Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H229: Trykkbeholder: Kan sprekke hvis den varmes opp.


Safety Advice:
P210: Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P251: Beholder under trykk: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
P261f: Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P280g: This phrase is currently not available
P301+P312a: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag.
P333+P313: Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
P302+P352a: Vask med mye såpe og vann.
P410+P412: Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F.
P501a: Innhold/beholder leveres til ...
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.


Gebrauchsnummern 02303410
15381334
Series XTREME
EAN/GTIN 4064700230347

Top Seller