Hopp til innhold Hopp til navigering
XTREME Felgen Versiegelung

SONAX
XTREME Felgen Versiegelung

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
Tilgjengelig

400 mL Spray kan   nkr 470,90 per Liter
nkr 188,36
Leverandør ordrenr.:DPS-15381178
250 mL Spray kan   nkr 932,40 per Liter
nkr 233,10
Leverandør ordrenr.:DPS-15324579

XTREME Felgen Versiegelung

04363000, 15324579, 02361000, 15381178

Safety Advice GHS

GHS02:

Signal word:
Danger

Risk Phrases:
H222: Ekstremt brannfarlig aerosol.
H229: Trykkbeholder: Kan sprekke hvis den varmes opp.


Safety Advice:
P210: Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P251: Beholder under trykk: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
P211: Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
P261f: Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P271: Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P410+P412: Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F.
P501a: Innhold/beholder leveres til ...
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.


Gebrauchsnummern 02361000
04363000
15324579
15381178
Series XTREME
EAN/GTIN 4064700236103
4064700436305

Top Seller