Hopp til innhold Hopp til navigering
XTREME AntiFrost und KlarSicht Konzentrat
 

SONAX
XTREME AntiFrost und KlarSicht Konzentrat

5 l Canister
nkr 166,21

nkr 33,24 per Liter

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
Tilgjengelig

XTREME AntiFrost und KlarSicht Konzentrat

02325050, 854

Safety Advice GHS

GHS02: GHS07:

Signal word:
Warning

Risk Phrases:
H226: Brannfarlig væske og damp.
H319: Gir alvorlig øyeirritasjon.


Safety Advice:
P210: Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P280i: This phrase is currently not available
P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P337+P313: Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
P501a: Innhold/beholder leveres til ...
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.


Gebrauchsnummern 02325050
854
Series XTREME
EAN/GTIN 4064700232501

Top Seller