Hopp til innhold Hopp til navigering
TeerEntferner

SONAX
TeerEntferner

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
Tilgjengelig

300 mL Kan   nkr 610,57 per Liter
nkr 183,17
Leverandør ordrenr.:DPS-15381300
5 l Canister   nkr 79,61 per Liter
nkr 398,04
Leverandør ordrenr.:DPS-15381301

TeerEntferner

03342000, 03045050, 15381301, 15381300

Safety Advice GHS

GHS02: GHS07: GHS08:

Signal word:
Danger

Risk Phrases:
H304: Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H226: Brannfarlig væske og damp.
H336: Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H412: Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

EUH066: Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.


Safety Advice:
P210: Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P261e: Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P271: Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P301+P310a: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P331: IKKE framkall brekning.
P501a: Innhold/beholder leveres til ...
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.


Gebrauchsnummern 03045050
03342000
15381300
15381301
EAN/GTIN 4064700334205
4064700511682

Top Seller