Hopp til innhold Hopp til navigering
Silikon- Gleit- und TrennSpray m. EasySpray
 

SONAX
Silikon- Gleit- und TrennSpray m. EasySpray

100 mL Spray kan
nkr 155,89

nkr 1 558,90 per Liter

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
Tilgjengelig

Silikon- Gleit- und TrennSpray m. EasySpray

15382053, 03481000

Safety Advice GHS

GHS02: GHS07: GHS09:

Signal word:
Danger

Risk Phrases:
H222: Ekstremt brannfarlig aerosol.
H229: Trykkbeholder: Kan sprekke hvis den varmes opp.
H315: Irriterer huden.


Safety Advice:
P210: Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P251: Beholder under trykk: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
P211: Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
P261f: Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P280g: This phrase is currently not available
P271: Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P410+P412: Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F.
P501a: Innhold/beholder leveres til ...
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.


Gebrauchsnummern 03481000
15382053
EAN/GTIN 4064700348103

Top Seller