Hopp til innhold Hopp til navigering
ReifenPfleger
 

SONAX
ReifenPfleger

400 mL Kan
nkr 187,41

nkr 468,52 per Liter

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
Tilgjengelig

ReifenPfleger

04353000, 15381239

Safety Advice GHS

GHS02:

Signal word:
Danger

Risk Phrases:
H222: Ekstremt brannfarlig aerosol.
H229: Trykkbeholder: Kan sprekke hvis den varmes opp.


Safety Advice:
P210: Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P251: Beholder under trykk: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
P211: Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
P271: Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P410+P412: Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F.
P501a: Innhold/beholder leveres til ...
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.


Gebrauchsnummern 04353000
15381239
EAN/GTIN 4064700435308

Top Seller