Hopp til innhold Hopp til navigering
PROFILINE LackPrepare (FinishControl)
 

SONAX
PROFILINE LackPrepare (FinishControl)

400 mL Kan
nkr 269,68

nkr 674,20 per Liter

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
Tilgjengelig

PROFILINE LackPrepare (FinishControl)

02373000, 15382083

Safety Advice GHS

GHS02:

Signal word:
Danger

Risk Phrases:
H222: Ekstremt brannfarlig aerosol.
H229: Trykkbeholder: Kan sprekke hvis den varmes opp.


Safety Advice:
P210: Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P251: Beholder under trykk: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
P260f: Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P211: Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
P271: Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P410+P412: Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F.
P501a: Innhold/beholder leveres til ...
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.


Gebrauchsnummern 02373000
15382083
EAN/GTIN 4064700237308

Top Seller