Hopp til innhold Hopp til navigering
PROFESSIONAL WeiÃ?es WartungsSpray
 

SONAX
PROFESSIONAL WeiÃ?es WartungsSpray

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
Tilgjengelig

PROFESSIONAL WeiÃ?es WartungsSpray

15381319, 08053000

Safety Advice GHS

GHS02: GHS07:

Signal word:
Danger

Risk Phrases:
H222: Ekstremt brannfarlig aerosol.
H229: Trykkbeholder: Kan sprekke hvis den varmes opp.
H315: Irriterer huden.
H336: Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H412: Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.


Safety Advice:
P210: Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P251: Beholder under trykk: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
P260f: Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P211: Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
P280g: This phrase is currently not available
P271: Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P332+P313: Ved hudirritasjon: Søk legehjelp.
P410+P412: Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F.
P501a: Innhold/beholder leveres til ...
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.


Gebrauchsnummern 08053000
15381319
EAN/GTIN 4064700805309

Top Seller