Hopp til innhold Hopp til navigering
PROFESSIONAL WeiÃ?es WartungsSpray
 

SONAX
PROFESSIONAL WeiÃ?es WartungsSpray

400 mL Spray kan
nkr 225,92

nkr 564,80 per Liter

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
Tilgjengelig

PROFESSIONAL WeiÃ?es WartungsSpray

15381319, 08053000

Safety Advice GHS

GHS02: GHS07:

Signal word:
Danger

Risk Phrases:
H222: Ekstremt brannfarlig aerosol.
H229: Trykkbeholder: Kan sprekke hvis den varmes opp.
H315: Irriterer huden.
H336: Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H412: Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.


Safety Advice:
P210: Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P251: Beholder under trykk: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
P260f: Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P211: Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
P280g: This phrase is currently not available
P271: Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P332+P313: Ved hudirritasjon: Søk legehjelp.
P410+P412: Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F.
P501a: Innhold/beholder leveres til ...
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.


Gebrauchsnummern 08053000
15381319
EAN/GTIN 4064700805309

Top Seller