Hopp til innhold Hopp til navigering
MoS2Oil m. EasySpray
 

SONAX
MoS2Oil m. EasySpray

400 mL Spray kan
nkr 234,38

nkr 585,95 per Liter

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
Tilgjengelig

MoS2Oil m. EasySpray

15382075, 03394000

Safety Advice GHS

GHS02:

Signal word:
Danger

Risk Phrases:
H222: Ekstremt brannfarlig aerosol.
H229: Trykkbeholder: Kan sprekke hvis den varmes opp.


Safety Advice:
P210: Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P251: Beholder under trykk: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
P260f: Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P211: Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
P271: Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P410+P412: Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F.
P501a: Innhold/beholder leveres til ...
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.


Gebrauchsnummern 03394000
15382075
EAN/GTIN 4064700339408

Top Seller