Hopp til innhold Hopp til navigering
GummiPfleger

SONAX
GummiPfleger

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
Tilgjengelig

300 mL Spray kan   nkr 223,80 per Liter
nkr 67,14
Leverandør ordrenr.:DPS-15324856
5 l Canister   nkr 122,27 per Liter
nkr 611,33
Leverandør ordrenr.:DPS-15381186

GummiPfleger

15381186, 03402000, 03405050, 15324856

Safety Advice GHS

GHS02: GHS08: GHS07: GHS09:

Signal word:
Danger

Risk Phrases:
H225: Meget brannfarlig væske og damp.
H304: Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H315: Irriterer huden.
H336: Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H411: Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.


Safety Advice:
P210: Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P261e: Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P280g: This phrase is currently not available
P271: Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P301+P310a: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P331: IKKE framkall brekning.
P501a: Innhold/beholder leveres til ...
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.
P101: Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P405: Oppbevares innelåst.


Gebrauchsnummern 03402000
03405050
15324856
15381186
EAN/GTIN 4064700340206
4064700511699

Top Seller