Hopp til innhold Hopp til navigering
Flugrost Entferner

SONAX
Flugrost Entferner

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
Tilgjengelig

500 mL Spray flaske   nkr 438,50 per Liter
nkr 219,25
Leverandør ordrenr.:DPS-15324700
750 mL Spray flaske   nkr 325,88 per Liter
nkr 244,41
Leverandør ordrenr.:DPS-15381179
10 l Canister   nkr 53,22 per Liter
nkr 532,21
Leverandør ordrenr.:DPS-15381180

Flugrost Entferner

15324700, 05132000, 05136050, 05134000, 15381180, 15381179

Safety Advice GHS

GHS05:

Signal word:
Danger

Risk Phrases:
H314: Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H290: Kan være etsende for metaller.


Safety Advice:
P280b: This phrase is currently not available
P303+P361+P353: VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann.
P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P301+P330+P331: VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning.
P310a: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P501a: Innhold/beholder leveres til ...
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.


Gebrauchsnummern 05132000
05134000
05136050
15324700
15381179
15381180
EAN/GTIN 4064700511644
4064700513204
4064700513402

Top Seller