Hopp til innhold Hopp til navigering
Baumharz Entferner Thekendisplay

SONAX
Baumharz Entferner Thekendisplay

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
Tilgjengelig

100 mL Kan   nkr 1 511,90 per Liter
nkr 151,19
Leverandør ordrenr.:DPS-15324332
400 mL Kan   nkr 521,60 per Liter
nkr 208,64
Leverandør ordrenr.:DPS-15381174

Baumharz Entferner Thekendisplay

03903000, 15381174, 15324332, 03901000

Safety Advice GHS

GHS02: GHS07:

Signal word:
Danger

Risk Phrases:
H222: Ekstremt brannfarlig aerosol.
H229: Trykkbeholder: Kan sprekke hvis den varmes opp.
H319: Gir alvorlig øyeirritasjon.


Safety Advice:
P210: Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P251: Beholder under trykk: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
P260f: Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P211: Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
P280k: This phrase is currently not available
P271: Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P410+P412: Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F.
P501a: Innhold/beholder leveres til ...
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.


Gebrauchsnummern 03901000
03903000
15324332
15381174
EAN/GTIN 4064700390102
4064700390300

Top Seller