Hopp til innhold Hopp til navigering
AntiFrost und KlarSicht Konzentrat

SONAX
AntiFrost und KlarSicht Konzentrat

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
Tilgjengelig

250 mL Kan   nkr 108,00 per Liter
nkr 27,00
Leverandør ordrenr.:DPS-15381167
250 mL Kan   nkr 108,00 per Liter
Minste ordreantall:
nkr 27,00
Leverandør ordrenr.:DPS-15381167
500 mL Kan   nkr 71,70 per Liter
nkr 35,85
Leverandør ordrenr.:DPS-15381170
5 l Canister   nkr 28,51 per Liter
nkr 142,53
Leverandør ordrenr.:DPS-15381171

AntiFrost und KlarSicht Konzentrat

15381171, 03321000, 15381170, 03322410, 15381167, 03325050

Safety Advice GHS

GHS02: GHS07:

Signal word:
Warning

Risk Phrases:
H226: Brannfarlig væske og damp.
H319: Gir alvorlig øyeirritasjon.


Safety Advice:
P210: Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P280k: This phrase is currently not available
P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P337+P313: Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
P501a: Innhold/beholder leveres til ...
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.


Gebrauchsnummern 03321000
03322410
03325050
15381167
15381170
15381171
EAN/GTIN 4064700503410
4064700332102
4064700332249

Top Seller