Hopp til innhold Hopp til navigering
AktivReinigungsSchaum Energy
 

SONAX
AktivReinigungsSchaum Energy

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
Tilgjengelig

AktivReinigungsSchaum Energy

06187050, 15381242

Safety Advice GHS

GHS05:

Signal word:
Danger

Risk Phrases:
H318: Gir alvorlig øyeskade.
H315: Irriterer huden.


Safety Advice:
P280b: This phrase is currently not available
P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P310a: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P302+P352a: Vask med mye såpe og vann.
P332+P313: Ved hudirritasjon: Søk legehjelp.
P501a: Innhold/beholder leveres til ...
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.


Gebrauchsnummern 06187050
15381242
EAN/GTIN 4064700504189

Top Seller