Hopp til innhold Hopp til navigering
Kühlerfrostschutz M48 Premium Protect

MOFIN
Kühlerfrostschutz M48 Premium Protect

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
Tilgjengelig

1,5 l Kan   nkr 144,61 per Liter
nkr 216,91
Leverandør ordrenr.:0135
5 l Canister   nkr 84,21 per Liter
nkr 421,07
Leverandør ordrenr.:0136
Passer dette produktet til bilen din? Vennligst ta i betraktning produsentens godkjenninger og spesifikasjoner for din bil, listet opp i kjøretøyets manual. Vennligst sammenlign disse med produktdetaljene før kjøp.

Kühlerfrostschutz M48 Premium Protect

0136, 0135, 14813599, 14813598

Safety Advice GHS

GHS07: GHS08:

Signal word:
Warning

Risk Phrases:
H302: Farlig ved svelging.
H373: Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering .


Safety Advice:
P260: Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P264: Vask ... grundig etter bruk.
P270: Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet.
P301+P312: VED SVELGING: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag.
P314: Søk legehjelp ved ubehag.
P501: Innhold/beholder leveres til ...


Gebrauchsnummern 0135
0136
14813598
14813599
Field of operation Bil
EAN/GTIN 4260304110997
4260304110874

Top Seller