Hopp til innhold Hopp til navigering
Kühlerfrostschutz M40 Extra

MOFIN
Kühlerfrostschutz M40 Extra

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
Tilgjengelig

1,5 l Kan   nkr 138,54 per Liter
nkr 207,81
Leverandør ordrenr.:0150
5 l Canister   nkr 64,58 per Liter
nkr 322,90
Leverandør ordrenr.:0151
Passer dette produktet til bilen din? Vennligst ta i betraktning produsentens godkjenninger og spesifikasjoner for din bil, listet opp i kjøretøyets manual. Vennligst sammenlign disse med produktdetaljene før kjøp.

Kühlerfrostschutz M40 Extra

0150, 0151, 14813597, 14813596

Safety Advice GHS

GHS07: GHS08:

Signal word:
Warning

Risk Phrases:
H302: Farlig ved svelging.
H373: Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering .


Safety Advice:
P260: Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P264: Vask ... grundig etter bruk.
P270: Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet.
P301+P312: VED SVELGING: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag.
P314: Søk legehjelp ved ubehag.
P501: Innhold/beholder leveres til ...


Gebrauchsnummern 0150
0151
14813596
14813597
Field of operation Bil
EAN/GTIN 4260348790025
4260304110867

Top Seller