Hopp til innhold Hopp til navigering
Kühlerfrostschutz M13

MOFIN
Kühlerfrostschutz M13

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
Tilgjengelig
Passer dette produktet til bilen din? Vennligst ta i betraktning produsentens godkjenninger og spesifikasjoner for din bil, listet opp i kjøretøyets manual. Vennligst sammenlign disse med produktdetaljene før kjøp.

Kühlerfrostschutz M13

0130, 0131, 14813595, 14813594

Safety Advice GHS

GHS07: GHS08:

Signal word:
Warning

Risk Phrases:
H302: Farlig ved svelging.
H361: Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen eller gi fosterskader .
H373: Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering .


Safety Advice:
P260: Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P264: Vask ... grundig etter bruk.
P270: Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet.
P280: This phrase is currently not available
P301+P312: VED SVELGING: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag.
P308+P313: Ved eksponering eller mistanke om eksponering: Søk legehjelp.
P405: Oppbevares innelåst.
P501: Innhold/beholder leveres til ...


Gebrauchsnummern 0130
0131
14813594
14813595
Field of operation Bil
EAN/GTIN 4260304110201

Top Seller