Hopp til innhold Hopp til navigering
Kühlerfrostschutz M12 silikatfrei

MOFIN
Kühlerfrostschutz M12 silikatfrei

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
Tilgjengelig

1,5 l Kan   nkr 134,73 per Liter
nkr 202,10
Leverandør ordrenr.:0125
5 l Kan   nkr 79,03 per Liter
nkr 395,15
Leverandør ordrenr.:0126
20 l Canister   nkr 41,73 per Liter
nkr 834,62
Leverandør ordrenr.:127
Passer dette produktet til bilen din? Vennligst ta i betraktning produsentens godkjenninger og spesifikasjoner for din bil, listet opp i kjøretøyets manual. Vennligst sammenlign disse med produktdetaljene før kjøp.

Kühlerfrostschutz M12 silikatfrei

0127, 14813592, 14813591, 0125, 0126, 14813593

Safety Advice GHS

GHS07: GHS08:

Signal word:
Warning

Risk Phrases:
H302: Farlig ved svelging.
H319: Gir alvorlig øyeirritasjon.
H373: Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering .


Safety Advice:
P260: Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P264: Vask ... grundig etter bruk.
P270: Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet.
P280: This phrase is currently not available
P301+P312: VED SVELGING: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag.
P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P337+P313: Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
P501: Innhold/beholder leveres til ...


Gebrauchsnummern 0125
0126
0127
14813591
14813592
14813593
Field of operation Bil
EAN/GTIN 4260304110140
4002845952151

Top Seller