Hopp til innhold Hopp til navigering
Ultimate Compound
 

MEGUIAR´S
Ultimate Compound

450 mL Flaske
nkr 275,23

nkr 611,62 per Liter

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
Tilgjengelig

Ultimate Compound

5017216, 15381655

Safety Advice GHS

GHS07: GHS08:

Signal word:
Warning

Risk Phrases:
H315: Irriterer huden.
H373: Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering .


Safety Advice:
P101: Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.
P260: Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P332+P313: Ved hudirritasjon: Søk legehjelp.
P501: Innhold/beholder leveres til ...


Gebrauchsnummern 15381655
5017216
EAN/GTIN 0070382800604

Top Seller