Hopp til innhold Hopp til navigering
Gold Class Carnauba
 

MEGUIAR´S
Gold Class Carnauba

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
Tilgjengelig

Gold Class Carnauba

5007016, 15381624

Safety Advice GHS

GHS07: GHS08:

Signal word:
Warning

Risk Phrases:
H315: Irriterer huden.
H373: Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering .


Safety Advice:
P101: Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.
P260: Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P332+P313: Ved hudirritasjon: Søk legehjelp.
P501: Innhold/beholder leveres til ...


Gebrauchsnummern 15381624
5007016
EAN/GTIN 0070382800116

Top Seller