Hopp til innhold Hopp til navigering
Gold Cl. Leather & Vinyl Cleaner
 

MEGUIAR´S
Gold Cl. Leather & Vinyl Cleaner

473 mL Spray flaske
nkr 236,22

nkr 499,41 per Liter

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
Tilgjengelig

Gold Cl. Leather & Vinyl Cleaner

5018516, 15381622

Safety Advice GHS

GHS07:

Signal word:
Warning

Risk Phrases:
H319: Gir alvorlig øyeirritasjon.
H315: Irriterer huden.


Safety Advice:
P101: Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.
P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P332+P313: Ved hudirritasjon: Søk legehjelp.


Gebrauchsnummern 15381622
5018516
EAN/GTIN 0070382006259

Top Seller