Hopp til innhold Hopp til navigering
Deep Crystal Polish Pure Gloss & Shine
 

MEGUIAR´S
Deep Crystal Polish Pure Gloss & Shine

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
Tilgjengelig

Deep Crystal Polish Pure Gloss & Shine

15381614, 5003116

Safety Advice GHS

GHS07: GHS08:

Signal word:
Warning

Risk Phrases:
H315: Irriterer huden.
H373: Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering .


Safety Advice:
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.
P260: Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P332+P313: Ved hudirritasjon: Søk legehjelp.
P501: Innhold/beholder leveres til ...


Gebrauchsnummern 15381614
5003116
EAN/GTIN 0070382010300

Top Seller