Hopp til innhold Hopp til navigering
All-Purpose Cleaner
 

MEGUIAR´S
All-Purpose Cleaner

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
Tilgjengelig

All-Purpose Cleaner

15381608, 5009624

Safety Advice GHS

GHS05:

Signal word:
Danger

Risk Phrases:
H290: Kan være etsende for metaller.
H314: Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.


Safety Advice:
P101: Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.
P231: Håndteres under inertgass.
P260: Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P280: This phrase is currently not available
P303+P361+P353: VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann.
P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P310: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P301+P330+P331: VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning.
P405: Oppbevares innelåst.
P501: Innhold/beholder leveres til ...


Gebrauchsnummern 15381608
5009624
EAN/GTIN 0070382009298

Top Seller