Hopp til innhold Hopp til navigering

HIGH PERFORMER

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
Tilgjengelig

1 l Kan   nkr 117,69 per Liter
Minste ordreantall:
nkr 117,69
Leverandør ordrenr.:18041
1 l Kan   nkr 230,24 per Liter
nkr 230,24
Leverandør ordrenr.:18041
20 l Canister   nkr 73,68 per Liter
nkr 1 473,70
Leverandør ordrenr.:17030

14814076, 14814051, 16015, 18041, 17030, 14814046, 17070, 14814055

Safety Advice GHS

GHS07:

Signal word:
Warning

Risk Phrases:
H317: Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H319: Gir alvorlig øyeirritasjon.
H412: Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.


Safety Advice:
P101: Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.
P261: Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P280: This phrase is currently not available
P302: VED HUDKONTAKT:
P352: Vask med mye såpe og vann.
P333: Ved hudirritasjon eller utslett:
P313: Søk legehjelp.
P501: Innhold/beholder leveres til ...


Gebrauchsnummern 14814046
14814051
14814055
14814076
16015
17030
17070
18041
Field of operation Bil
Buss
Lette kommersielle kjøretøy
Tunge kommersielle kjøretøyer
Release API GL4
API GL5
API LS
Viscosity 75W-90
Characteristics Semi-syntetisk
EAN/GTIN 4032167170308
4032167170704
4032167180413
4032167160156

Top Seller