Hopp til innhold Hopp til navigering

HIGH PERFORMER

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
Tilgjengelig

1 l Kan   nkr 221,87 per Liter
nkr 221,87
Leverandør ordrenr.:18047
5 l Canister   nkr 107,28 per Liter
nkr 536,39
Leverandør ordrenr.:18048
20 l Canister   nkr 64,63 per Liter
nkr 1 292,53
Leverandør ordrenr.:17077

18047, 15841997, 18048, 17015, 15842005, 17077, 17045, 15841929, 15842021, 15841999

Safety Advice GHS

GHS07:

Signal word:
Warning

Risk Phrases:
H317: Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H319: Gir alvorlig øyeirritasjon.
H412: Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.


Safety Advice:
P261: Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P280: This phrase is currently not available
P302: VED HUDKONTAKT:
P352: Vask med mye såpe og vann.
P333: Ved hudirritasjon eller utslett:
P313: Søk legehjelp.
P362: Tilsølte klær må fjernes og vaskes før de brukes på nytt.
P364: And wash it before reuse.
P501: Innhold/beholder leveres til ...


Gebrauchsnummern 15841929
15841997
15841999
15842005
15842021
17015
17045
17077
18047
18048
Field of operation Bil
Viscosity 0W-40
Series Motorenöl
EAN/GTIN 4032167170452
4032167180482
4032167170155
4032167180475
4032167170773

Top Seller