Hopp til innhold Hopp til navigering

HIGH PERFORMER
SAE 50

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
Tilgjengelig

1 l Kan   nkr 238,84 per Liter
nkr 238,84
Leverandør ordrenr.:17039
5 l Kan   nkr 121,56 per Liter
nkr 607,82
Leverandør ordrenr.:17040
20 l Canister   nkr 81,60 per Liter
nkr 1 631,93
Leverandør ordrenr.:17041

SAE 50

15490374, 15490373, 15490375, 17042, 17043, 17040, 17041, 17039, 15490372, 15490371

Safety Advice GHS

GHS07:

Signal word:
Warning

Risk Phrases:
H317: Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H319: Gir alvorlig øyeirritasjon.
H413: Kan forårsake skadelige langtidsvirkninger for liv i vann.


Safety Advice:
P101: Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P261: Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P280: This phrase is currently not available
P302: VED HUDKONTAKT:
P352: Vask med mye såpe og vann.
P333: Ved hudirritasjon eller utslett:
P313: Søk legehjelp.
P501: Innhold/beholder leveres til ...


Gebrauchsnummern 15490371
15490372
15490373
15490374
15490375
17039
17040
17041
17042
17043
Field of operation Bil
Release ACEA A3
ACEA B3
API CF
API SL
EAN/GTIN 4032167170391
4032167170407
4032167170438
4032167170414
4032167170421

Top Seller