Hopp til innhold Hopp til navigering

HIGH PERFORMER
Agri Oil 10W-30 UTTO

20 l Canister
nkr 968,56

nkr 48,43 per Liter

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
Tilgjengelig

Agri Oil 10W-30 UTTO

18135, 18136, 18137, 15841930, 15841994, 15842011, 303021, 15381532, 15381531, 303024

Safety Advice GHS

GHS07:

Signal word:
Warning

Risk Phrases:
H319: Gir alvorlig øyeirritasjon.
H412: Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

EUH208: Inneholder . Kan gi en allergisk reaksjon.


Safety Advice:
P101: Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.
P264: Vask ... grundig etter bruk.
P280: This phrase is currently not available
P305: VED KONTAKT MED ØYNENE
P351: Skyll forsiktig med vann i flere minutter.
P338: Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P337: Ved vedvarende øyeirritasjon:
P313: Søk legehjelp.
P501: Innhold/beholder leveres til ...


Gebrauchsnummern 15381531
15381532
15841930
15841994
15842011
18135
18136
18137
303021
303024
Field of operation Traktor
Release API GL4
Allison C-4
CAT TO2
CNH MAT 3525
Case MS 1206
Case MS 1207
Case MS1210
Ford M2C 134-D
John Deere J20C
Massey-Ferguson M 1135
Massey-Ferguson M 1141
NH 410B
Volvo WB 101
ZF TE-ML 03E
ZF TE-ML 05F
ZF TE-ML 06K
Viscosity 10W-30
EAN/GTIN 4032167181373
4032167181359
4260538580405
4032167181366
4260538581228

Top Seller