Hopp til innhold Hopp til navigering

HIGH PERFORMER
75W-90 S

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
Tilgjengelig

75W-90 S

18355, 18356, 15841985, 18357, 18358, 15841972, 16006556, 16006557, 18354, 15841938

Safety Advice GHS

GHS07:

Signal word:
Warning

Risk Phrases:
H317: Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H319: Gir alvorlig øyeirritasjon.


Safety Advice:
P101: Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.
P261: Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P280: This phrase is currently not available
P302: VED HUDKONTAKT:
P352: Vask med mye såpe og vann.
P333: Ved hudirritasjon eller utslett:
P313: Søk legehjelp.
P501: Innhold/beholder leveres til ...


Gebrauchsnummern 15841938
15841972
15841985
16006556
16006557
18354
18355
18356
18357
18358
Field of operation Bil
Release API GL4
API GL5
Ford SQM-2C9002-AA
GM-M 75/1
MB 235.0
MF 1134
MIL-L 2105 D
Scania ST0 1:0
VW 501.50
ZF TE-ML 02B
ZF TE-ML 05A
ZF TE-ML 05B
ZF TE-ML 07A
ZF TE-ML 08
ZF TE-ML 12B
ZF TE-ML 12E
ZF TE-ML 16B
ZF TE-ML 17B
ZF TE-ML 19B
ZF TE-ML 19C
ZF TE-ML 21A
ZF TE-ML 21B
Viscosity 75W-90
Series High Performer S
EAN/GTIN 4051379517367
4051379516254
4051379517374
4051379516728
4051379516599

Top Seller