Hopp til innhold Hopp til navigering

HIGH PERFORMER
75W-90 S

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
Tilgjengelig

1 l Kan   nkr 236,68 per Liter
nkr 236,68
Leverandør ordrenr.:18358
5 l Kan   nkr 122,09 per Liter
nkr 610,44
Leverandør ordrenr.:18357
20 l Canister   nkr 79,44 per Liter
nkr 1 588,73
Leverandør ordrenr.:18356

75W-90 S

18355, 18356, 15841985, 18357, 18358, 15841972, 16006556, 16006557, 18354, 15841938

Safety Advice GHS

GHS07:

Signal word:
Warning

Risk Phrases:
H317: Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H319: Gir alvorlig øyeirritasjon.


Safety Advice:
P101: Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.
P261: Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P280: This phrase is currently not available
P302: VED HUDKONTAKT:
P352: Vask med mye såpe og vann.
P333: Ved hudirritasjon eller utslett:
P313: Søk legehjelp.
P501: Innhold/beholder leveres til ...


Gebrauchsnummern 15841938
15841972
15841985
16006556
16006557
18354
18355
18356
18357
18358
Field of operation Bil
Viscosity 75W-90
Series High Performer S
EAN/GTIN 4032167183575
4032167183551
4032167183582
4032167183568
4032167183544

Top Seller