Hopp til innhold Hopp til navigering

HIGH PERFORMER
10W-40 Leichtlauf-Motorenöl

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
Tilgjengelig

1 l Kan   nkr 197,18 per Liter
nkr 197,18
Leverandør ordrenr.:17016
5 l Canister   nkr 82,60 per Liter
nkr 412,98
Leverandør ordrenr.:17046
20 l Canister   nkr 39,94 per Liter
nkr 798,87
Leverandør ordrenr.:17006

10W-40 Leichtlauf-Motorenöl

17046, 15841964, 15841941, 17016, 15841995, 17066, 17006, 15841924, 17008, 15841933

Safety Advice GHS

GHS07:

Signal word:
Warning

Risk Phrases:
H317: Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H319: Gir alvorlig øyeirritasjon.
H412: Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.


Safety Advice:
P101: Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.
P261: Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P280: This phrase is currently not available
P302: VED HUDKONTAKT:
P352: Vask med mye såpe og vann.
P333: Ved hudirritasjon eller utslett:
P313: Søk legehjelp.
P362: Tilsølte klær må fjernes og vaskes før de brukes på nytt.
P364: And wash it before reuse.
P501: Innhold/beholder leveres til ...


Gebrauchsnummern 15841924
15841933
15841941
15841964
15841995
17006
17008
17016
17046
17066
Field of operation Bil
Viscosity 10W-40
Characteristics Low-viscosity olje
Series Leichtlauf-Motorenöl
EAN/GTIN 4032167170087
4032167170162
4032167170063
4032167170469
4032167170667

Top Seller