Hopp til innhold Hopp til navigering

HIGH PERFORMER
10W-40 Leichtlauf-Motorenöl

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
Tilgjengelig

10W-40 Leichtlauf-Motorenöl

17046, 15841964, 15841941, 17016, 15841995, 17066, 17006, 15841924, 17008, 15841933

Safety Advice GHS

GHS07:

Signal word:
Warning

Risk Phrases:
H317: Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H319: Gir alvorlig øyeirritasjon.
H412: Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.


Safety Advice:
P101: Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.
P261: Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P280: This phrase is currently not available
P302: VED HUDKONTAKT:
P352: Vask med mye såpe og vann.
P333: Ved hudirritasjon eller utslett:
P313: Søk legehjelp.
P362: Tilsølte klær må fjernes og vaskes før de brukes på nytt.
P364: And wash it before reuse.
P501: Innhold/beholder leveres til ...


Gebrauchsnummern 15841924
15841933
15841941
15841964
15841995
17006
17008
17016
17046
17066
Field of operation Bil
Release ACEA A3
ACEA B4
API CF
API SL
MB 229.1
VW 505.00
Viscosity 10W-40
Characteristics Low-viscosity olje
Series Leichtlauf-Motorenöl
EAN/GTIN 4051379516285
4051379516827
4051379516209
4051379516117
4051379516513

Top Seller