Hopp til innhold Hopp til navigering

HIGH PERFORMER
0W-30 für BMW 1 Ltr.

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
Tilgjengelig

1 l   nkr 234,21 per Liter
nkr 234,21
Leverandør ordrenr.:18069
5 l Canister   nkr 119,62 per Liter
nkr 598,10
Leverandør ordrenr.:18067
20 l Kan   nkr 76,97 per Liter
nkr 1 539,36
Leverandør ordrenr.:18068

0W-30 für BMW 1 Ltr.

18069, 15842009, 15841963, 15841993, 18066, 18067, 18068, 16006547, 18096, 15841956

Safety Advice GHS

GHS07:

Signal word:
Warning

Risk Phrases:
H315: Irriterer huden.
H318: Gir alvorlig øyeskade.
H319: Gir alvorlig øyeirritasjon.
H411: Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H412: Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H413: Kan forårsake skadelige langtidsvirkninger for liv i vann.

EUH208: Inneholder . Kan gi en allergisk reaksjon.


Safety Advice:
P305: VED KONTAKT MED ØYNENE
P351: Skyll forsiktig med vann i flere minutter.
P338: Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P337: Ved vedvarende øyeirritasjon:
P313: Søk legehjelp.


Gebrauchsnummern 15841956
15841963
15841993
15842009
16006547
18066
18067
18068
18069
18096
Field of operation Bil
Viscosity 0W-30
Series 0W-30 für BMW 1 Ltr.
EAN/GTIN 4032167180680
4032167180666
4032167180963
4032167180673
4032167180697

Top Seller