Hopp til innhold Hopp til navigering

HIGH PERFORMER
0W-30 für BMW 1 Ltr.

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
Tilgjengelig

0W-30 für BMW 1 Ltr.

18069, 15842009, 15841963, 15841993, 18066, 18067, 18068, 16006547, 18096, 15841956

Safety Advice GHS

GHS07:

Signal word:
Warning

Risk Phrases:
H315: Irriterer huden.
H318: Gir alvorlig øyeskade.
H319: Gir alvorlig øyeirritasjon.
H411: Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H412: Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H413: Kan forårsake skadelige langtidsvirkninger for liv i vann.

EUH208: Inneholder . Kan gi en allergisk reaksjon.


Safety Advice:
P305: VED KONTAKT MED ØYNENE
P351: Skyll forsiktig med vann i flere minutter.
P338: Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P337: Ved vedvarende øyeirritasjon:
P313: Søk legehjelp.


Gebrauchsnummern 15841956
15841963
15841993
15842009
16006547
18066
18067
18068
18069
18096
Field of operation Bil
Release ACEA A3
ACEA B4
API CF
API SL
BMW LL 01
MB 229.3
Porsche
VW 502.00
VW 503.01
VW 505.00
Viscosity 0W-30
Series 0W-30 für BMW 1 Ltr.
EAN/GTIN 4051379517275
4051379516803
4051379516506
4051379516438
4051379516964

Top Seller