Hopp til innhold Hopp til navigering
UBS 240 Wachs Unterbodenschutz transparent

FERTAN
UBS 240 Wachs Unterbodenschutz transparent

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
Tilgjengelig

500 mL Spray kan   nkr 179,54 per Liter
nkr 89,77
Leverandør ordrenr.:DPS-15287631
500 mL Spray kan   nkr 179,54 per Liter
Minste ordreantall:
nkr 89,77
Leverandør ordrenr.:DPS-15287631
1 000 mL Spray kan   nkr 111,68 per Liter
nkr 111,68
Leverandør ordrenr.:DPS-15287632

UBS 240 Wachs Unterbodenschutz transparent

15287631, 27201, 27401, 15287632

Safety Advice GHS

GHS02: GHS07:

Signal word:
Danger

Risk Phrases:
H225: Meget brannfarlig væske og damp.
H319: Gir alvorlig øyeirritasjon.
H336: Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H412: Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

EUH066: Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.


Safety Advice:
P101: Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210: Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P242: Bruk bare verktøy som ikke avgir gnister.
P243: Treff tiltak mot statisk elektrisitet.
P260: Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P271: Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P273: Unngå utslipp til miljøet.
P280: This phrase is currently not available
P302+P352: VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.
P304+P340: VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet.
P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P370+P378: Ved brann: Slukk med ...
P403+P233: Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket.


Gebrauchsnummern 15287631
15287632
27201
27401
EAN/GTIN 4027092274016
4027092272012

Top Seller