Hopp til innhold Hopp til navigering
UBS 240 Wachs Unterbodenschutz transparent
 

FERTAN
UBS 240 Wachs Unterbodenschutz transparent

1 000 mL Spray kan
nkr 116,19
Pris inkl. MVA
Pluss frakt
Tilgjengelig

UBS 240 Wachs Unterbodenschutz transparent

27401, 15287632

Safety Advice GHS

GHS02: GHS07:

Signal word:
Danger

Risk Phrases:
H225: Meget brannfarlig væske og damp.
H319: Gir alvorlig øyeirritasjon.
H336: Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H412: Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

EUH066: Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.


Safety Advice:
P101: Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210: Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P242: Bruk bare verktøy som ikke avgir gnister.
P243: Treff tiltak mot statisk elektrisitet.
P260: Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P271: Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P273: Unngå utslipp til miljøet.
P280: This phrase is currently not available
P302+P352: VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.
P304+P340: VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet.
P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P370+P378: Ved brann: Slukk med ...
P403+P233: Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket.


Gebrauchsnummern 15287632
27401
EAN/GTIN 4027092274016

Top Seller