Hopp til innhold Hopp til navigering
Rostkonverter

FERTAN
Rostkonverter

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
Tilgjengelig

250 mL Spray flaske   nkr 499,56 per Liter
nkr 124,89
Leverandør ordrenr.:DPS-15287625
1 l Kan   nkr 248,84 per Liter
nkr 248,84
Leverandør ordrenr.:DPS-15287626
1 l Kan   nkr 248,84 per Liter
Minste ordreantall:
nkr 248,84
Leverandør ordrenr.:DPS-15287626
5 l Canister   nkr 239,75 per Liter
nkr 1 198,73
Leverandør ordrenr.:DPS-15435159

Rostkonverter

15435159, 15287626, 15287625, 22201, 22830, 22601

Safety Advice GHS

GHS05:

Signal word:
Danger

Risk Phrases:
H290: Kan være etsende for metaller.
H315: Irriterer huden.
H318: Gir alvorlig øyeskade.
H412: Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.


Safety Advice:
P273: Unngå utslipp til miljøet.
P280: This phrase is currently not available
P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P310: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P332+P313: Ved hudirritasjon: Søk legehjelp.
P501: Innhold/beholder leveres til ...


Gebrauchsnummern 15287625
15287626
15435159
22201
22601
22830
EAN/GTIN 4027092222017
4027092228309
4027092226015

Top Seller