Hopp til innhold Hopp til navigering
Syntrans Transaxle 75W-90

CASTROL
Syntrans Transaxle 75W-90

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
Tilgjengelig

Syntrans Transaxle 75W-90

1557C1, 15625065

Safety Advice GHS

Risk Phrases:
H302: Farlig ved svelging.
H311: Giftig ved hudkontakt.
H314: Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H317: Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H318: Gir alvorlig øyeskade.
H319: Gir alvorlig øyeirritasjon.
H400: Meget giftig for liv i vann.
H410: Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H412: Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.


Safety Advice:
P273: Unngå utslipp til miljøet.


Gebrauchsnummern 1557C1
15625065
Viscosity 75W-90
EAN/GTIN 4008177101755

Top Seller