Hopp til innhold Hopp til navigering
Manual EP 80W

CASTROL
Manual EP 80W

1 l Kan
nkr 178,02
Pris inkl. MVA
Pluss frakt
Tilgjengelig

Manual EP 80W

12253126, 15270535, 154F44, 154F47, 15270687, 1504A9

Safety Advice GHS

Risk Phrases:
H302: Farlig ved svelging.
H304: Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H314: Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H318: Gir alvorlig øyeskade.
H335: Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H373: Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering .
H400: Meget giftig for liv i vann.
H410: Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H412: Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.


Safety Advice:
P273: Unngå utslipp til miljøet.
P501: Innhold/beholder leveres til ...


Gebrauchsnummern 12253126
1504A9
15270535
15270687
154F44
154F47
Field of operation Bil
Buss
Maskiner
Tunge kommersielle kjøretøyer
Release API GL4
MAN 341 Typ Z-1/E-1
MB 235.1
ZF TE-ML 02A
ZF TE-ML 17A
Viscosity 80W
EAN/GTIN 4008177101045
4008177071614
4008177071973

Top Seller