Hopp til innhold Hopp til navigering
Manual EP 80W-90

CASTROL
Manual EP 80W-90

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
Tilgjengelig

500 mL Kan   nkr 135,22 per Liter
nkr 67,61
Leverandør ordrenr.:DCA_153C61
1 l Kan   nkr 178,00 per Liter
nkr 178,00
Leverandør ordrenr.:DPS-15270692

Manual EP 80W-90

154F63, 154F65, 15270693, 15270692, 15270621, 153C61

Safety Advice GHS

Risk Phrases:
H302: Farlig ved svelging.
H304: Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H314: Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H318: Gir alvorlig øyeskade.
H335: Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H373: Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering .
H400: Meget giftig for liv i vann.
H410: Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H412: Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.


Safety Advice:
P273: Unngå utslipp til miljøet.
P501: Innhold/beholder leveres til ...


Gebrauchsnummern 15270621
15270692
15270693
153C61
154F63
154F65
Field of operation Bil
Maskiner
Traktor
Tunge kommersielle kjøretøyer
Release API GL4
ZF TE-ML 02A
ZF TE-ML 16A
ZF TE-ML 17A
ZF TE-ML 19A
Viscosity 80W-90
EAN/GTIN 4008177072024
4008177071980
4008177104381

Top Seller