Hopp til innhold Hopp til navigering
Bremsenreiniger Intensiv
 

CARAMBA
Bremsenreiniger Intensiv

500 mL Spray kan
nkr 141,79

nkr 283,58 per Liter

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
Tilgjengelig

Bremsenreiniger Intensiv

15015021, 6026381

Safety Advice GHS

GHS02:

Signal word:
Danger

Risk Phrases:
H222: Ekstremt brannfarlig aerosol.
H229: Trykkbeholder: Kan sprekke hvis den varmes opp.
H315: Irriterer huden.
H336: Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H304: Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H411: Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.


Safety Advice:
P101: Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210: Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P251: Beholder under trykk: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
P211: Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
P261: Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P271: Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P302+P352: VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.
P410+P412: Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F.
P501: Innhold/beholder leveres til ...


Gebrauchsnummern 15015021
6026381
EAN/GTIN 4009076026385

Top Seller