Hopp til innhold Hopp til navigering
 

DR. WACK

1749

nkr 148,93
pris per enhet
Varenr.: 15965389
Pris inkl. MVA
Pluss frakt
PÅ LAGERSafety Advice GHS

GHS07:

Signal word:
Warning

Risk Phrases:
H315: Irriterer huden. H319: Gir alvorlig øyeirritasjon.
Safety Advice:
P101: Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. P102: Oppbevares utilgjengelig for barn. P302+P352a: Vask med mye såpe og vann. P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. P501: Innhold/beholder leveres til ...


EAN/GTIN 4006539017492
Leverandør ordrenummer 1289-DPS-15965389

Top Seller